Εκτελωνιστικές εργασίες είναι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών για την διακίνηση αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων. Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για την διακίνηση των υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) κοινοτικών εμπορευμάτων.

Ποιά είναι η δουλειά του εκτελωνιστή (τελωνειακού αντιπρόσωπου);

Ο εκτελωνιστής ή αλλιώς τελωνειακός αντιπρόσωπος είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει την κατ΄ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών δια λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος. Το πρόσωπο αυτό έχει πτυχίο εκτελωνιστού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία του έχει δοθεί κατόπιν εξετάσεων που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Διαδικασία Εκτελωνισμού

  • Αρχικά πρέπει να γίνει μια εξουσιοδότηση ηλεκτρονικά. Αποστέλλεται μέσω ICISNET και η εξουσιοδότηση γίνεται δεκτή από εμάς.

  • Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων από τον πελάτη (πρωτότυπα εφόσον είναι απαραίτητο είτε ηλεκτρονικά με e-mail).

  • Προετοιμασία φακέλου για την κατάθεση του στο αρμόδιο τελωνείο

  • Συντάσσεται η διασάφηση εισαγωγής- εξαγωγής αφού πρώτα τηρηθούν όλοι οι κανόνες υπαγωγής για την δασμολογική κλάση.

  • Αποστολή δεδομένων (διασάφηση) μέσω ηλεκτρονικού αρχείου, γίνεται η επιβεβαίωση της επιτυχούς υποβολής με την παραλαβή νούμερου διασάφησης.

  • Παράδοση φακέλου και πρωτότυπων εγγράφων στο τελωνείο ενδιαφέροντος.

  • Εκτελωνισμός εμπορευμάτων πάντα με την φυσική παρουσία των εκτελωνιστών μας κατά τον έλεγχο.

  • Πληρωμή Δασμών και Φόρων και άλλων απαιτήσεων (ΣΕΠ ΟΛΠ κλπ).

  • Έξοδος των εμπορευμάτων από τον τελωνειακό χώρο ή Ελεύθερη Ζώνη και παράδοση στην αποθήκη του πελάτη ή όπου αλλού μας υποδείξει.

  • Έκδοση τιμολογίων και παράδοση όλων των πρωτότυπων έγγραφων.